0912 826 096
Lịch học lớp ĐD4K7 và CTĐD03K7 Lịch học lớp ĐD4K7 và CTĐD03K7

Lớp chia thành 2 ca học. Lớp ĐD4 học ca 1. Lớp CTĐD3 học ca 2 (đối với cả 2 lớp D08+D09).

Lịch học lớp CTD5K7 và CTD6K7 Lịch học lớp CTD5K7 và CTD6K7

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi...

Lịch học lớp D08K7 và D09K7 Lịch học lớp D08K7 và D09K7

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi...