Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp K9D6

Sinh viên lưu ý: Lớp K9D6 đổi tên chính thức Lớp KD06- K9. Đề nghị sinh viên đi thi ghi tên lớp theo tên chính thức. Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hồng. Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần 20/3- 24/3: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 20/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 21/3: Học Bệnh học 

Chiều 22/3: 

Chiều 23/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 24/3: Học Bệnh học 

Tuần 27/3- 31/3: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 27/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 28/3: Học Bệnh học 

Chiều 29/3: 

Chiều 30/3: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 31/3: Học Bệnh học 

Tuần 3/4- 8/4: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 3/4: Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều 4/4: 

Chiều 5/4: Học Hóa sinh

Chiều 6/4: 

Chiều 7/4: Học Hóa sinh

Tuần 10/4 - 15/4: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Lớp chú ý: Những SV nào chưa được làm thẻ sinh viên, yêu cầu nộp 1 chứng minh thư photo + 2 ảnh 3x4 nộp về văn phòng. Hạn đến 12/4. Ai không nộp đợt này phải đóng tiền làm thẻ.

Chiều 10/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 11/4: 

Chiều 12/4:  Học Hóa sinh tại Phòng 102 Nhà A

Chiều 13/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 14/4: Học Hóa sinh 

Lịch Thi lại:

Sáng 15/4: Thi lại Xác suất thống kê P202A từ 8h00

Sáng 16/4: Thi lại Vật lý đại cương P202A từ 8h00

Tuần 17/4 - 21/4: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chú ý: Nhằm nâng cao chất lượng đầu ra và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho các sinh viên trong toàn trường. Nhà trường mở lớp luyện Tiếng Anh giao tiếp, chứng chỉ TOEIC, TOEFL.....với học phí sau khi đã hỗ trợ còn 600.000đ/ tháng. (100% giảng viên nước ngoài)

Nhận đăng ký đến hết ngày Thứ 6 ( 21/04/2017). Dự kiến học Tháng 5/2017. Sinh viên có nhu cầu học xuống đăng ký với Cô Phương tại văn phòng nhà trường. 

Chiều 17/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 18/4: 

Chiều 19/4:  Học Hóa sinh tại Phòng 304 Nhà C

Chiều 20/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 21/4: Học Hóa sinh 

Lịch Thi lại:

Sáng 22/4: Thi lại Y đức P305B từ 8h00

Tuần 24/4 - 28/4: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 24/4: Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 học từ 15h30-17h30, muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 25/4: 

SÁng 26/4:  Thi lý thuyết  Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, Phòng 1 thi tại 202A, phòng 2 thi tại Phòng 304 Nhà C, từ 9h30

Chiều 27/4: THI Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30

Chiều 28/4: 

Từ 29/4 - 2/5 Nghỉ lễ

Tuần 3/5 - 5/5: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Sáng  4/5: Thi Bệnh học. Phòng 1 thi tại P304C, Phòng 2 thi tại 305B, từ 9h30

Chiều 4/5: Học Hóa Dược 1

Tuần 8/5 - 12/5: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 8/5: Học Hóa Dược 1 P202A

Chiều 9/5: 

Chiều 10/5: 

Chiều 11/5: Học Hóa Dược 1 P305B

Chiều 12/5: Thi Hóa sinh P101+102A, từ 14h00

Sáng 13/5: Thi lại Những NLCB của Chủ nghĩa Mác lê nin Phần 2, P303+304C, 8h30

Tuần 15/5 - 19/5: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 15/5: Học Hóa Dược 1 P101A

Chiều 16/5: Học Hóa Dược 1 P202A

Chiều 17/5: Học Giáo dục thể chất 2

Chiều 18/5: Học Hóa Dược 1 P101A

Chiều 19/5: 

Tuần 22/5 - 27/5: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 22/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 23/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 24/5: 

Chiều 25/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 26/5: 

Tuần 29/5 - 3/6: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 29/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 30/5: Học Hóa Dược 2

Chiều 31/5: Học Giáo dục thể chất 2 ( 15 tiết), nghỉ 01 buổi học lại

Chiều 1/6: Học Hóa Dược 2

Chiều 2/6: 

Sáng 3/6: Thi Lý thuyết Hóa dược 1 ca 1 từ 8h00, P202A ( phòng 1), P305B ( phòng 2)

Tuần 5/6 - 9/6: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 5/6: HọcThực hành  Hóa Dược P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Chiều 6/6: 

Chiều 7/6: Cắt lịch

Sáng 8/6: HọcThực hành  Hóa Dược P303B, nhóm 1 từ 7h30, nhóm 2 từ 9h30 (học bù)

Chiều 8/6: HọcThực hành  Hóa Dược P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Chiều 9/6: 

Chiều 10/6: Thi lại Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng ca 2 từ 15h30, P202A 

Tuần 12/6 - 18/6: Lớp KD06-K9 học tại P202A

Chiều 12/6: Học Thực hành  Hóa Dược P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Chiều 13/6: Học Thực hành  Hóa Dược P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Chiều 14/6:THI lý thuyết Hóa dược 2 ca 1 từ 14h00, P101+202A

Sáng 15/6: Thi Giáo dục thể chất từ 9h30

Chiều 15/6: Thi lại Tiếng Anh 2 P202A, 14h00

Chiều 16/6: THI Thực hành  Hóa Dược P303B, nhóm 1 từ 13h30, nhóm 2 từ 15h30

Chiều 17/6: Thi lại Tư tưởng Hồ Chí Minh  P305B từ 14h00. 

Sáng 18/6: Thi lại Hóa sinh ca 1 P202A, từ 8h00

Lịch nghỉ hè: Toàn bộ Khóa 9 bắt đầu nghỉ hè từ 19/6 - hết ngày 13/8/2017. 

Dự kiến Từ 14/8 đi học bình thường. Trước khi học 01 tuần sẽ có lịch học, sinh viên xem trên thời khóa biểu của lớp mình. 

 

Lịch học tiếp từ 14/8

Tuần 14/8 - 18/8: Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 14/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều 15/8:  

Chiều  16/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B 

Chiều  17/8: Học Thực vật dược 

Chiều  18/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Tuần 21/8 - 26/8: Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 21/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều 22/8:  

Chiều  23/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B 

Chiều  24/8: Học Thực vật dược 

Chiều  25/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Tuần 28/8 - 1/9: Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 28/8: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Chiều 29/8:  

Chiều  30/8: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B 

Chiều  31/8: Học Thực vật dược 

Chiều  1/9: Học Tiếng ANh chuyên ngành

Từ 2/9 - 4/9: Nghỉ lễ

Tuần 4/9 - 8/9:  Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Chiều 5/9: Học Dược lý 1 tại P303 Nhà C

Chiều 6/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Chiều 7/9: Học Thực vật dược

Chiều 8/9: Học Dược lý 1 

Chiều 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 4/9 - 8/9:  Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 4/9:  Nghỉ bù 2/9

Chiều 5/9: Học Dược lý 1 tại P303 Nhà C

Chiều 6/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Chiều 7/9: Học Thực vật dược

Chiều 8/9: Học Dược lý 1 

Chiều 9/9: Thi lại Lý thuyết Hóa đại cương vô cơ P202A từ 8h00

Tuần 11/9 - 15/9:  Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 11/9:  Học Dược lý 1

Chiều 12/9: 

Chiều 13/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Chiều 14/9: Học Thực vật dược

Chiều 15/9: Học Dược lý 1 

Tuần 18/9 - 22/9:  Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 18/9:  Học Dược lý 1

Chiều 19/9: 

Chiều 20/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Chiều 21/9: Học Thực vật dược

Chiều 22/9: Học Dược lý 1 

Tuần 25/9 - 30/9:  Lớp KD06 - K9 học tại P305B

Chiều 25/9: 

Chiều 26/9: 

Chiều 27/9: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P305B

Chiều 28/9: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp phòng 305B. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học

Chiều 29/9: Thi Tiếng anh chuyên ngành ca 1 từ 14h00. Phòng 203C( Phòng 1) và Phòng 303C( Phòng 2)

Tuần 2/10 - 6/10:  Lớp KD06 - K9 học tại P204 Nhà C

Chiều 2/10: Học Dược lý 2 

Chiều 3/10: Học Dược lý 2 

Chiều 4/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Chiều 5/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp phòng 204C. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học

Chiều 6/10: 

Tuần 9/10 - 13/10:  Lớp KD06 - K9 học tại P204 Nhà C

Chiều 9/10: Học Dược lý 2 

Chiều 10/10: Học Dược lý 2 

Chiều 11/10: Học Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Chiều 12/10: Học Thực hành Thực vật dược cả lớp phòng 204C. Đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại cả môn học

Chiều 13/10: 

Tuần 16/10 - 20/10:  Lớp KD06 - K9 học tại P204 Nhà C

Chiều 16/10: Học Dược lý 2 

Chiều 17/10: 

Chiều 18/10: THI Giáo dục Quốc phòng An ninh ( tại trường) P204C

Chiều 19/10: Học Dược lý 2 

Chiều 13/10

Tuần 23/10 - 27/10: Lớp KD06 - K9 học tại P204 Nhà C

Chiều 23/10: 

Chiều 24/10:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 25/10: 

Chiều 26/10: 

Chiều 27/10

Sáng 28/10: Thi Lý thuyết dược lý 1 ca 2 từ 9h30, P303+304C

Tuần 30/10 - 3/11:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 30/10:  

Chiều 31/10:  cắt lịch

Chiều 1/11: Học Dược liệu 1

Chiều 2/11: 

Chiều 3/11: Thi Lý thuyết Dược lý 2 ca 1 từ 14h00, P204C (phòng 1), P304C (phòng 2)

Tuần 6/11 - 10/11:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 6/11:  Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 7/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 8/11: 

Chiều 9/11: 

Chiều 10/11: Học Thực hành Dược lý P202A, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 13/11 - 17/11:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 13/11:  

Chiều 14/11:  Học Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 15/11: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 7h30-9h30, nhóm 2 từ 9h30-11h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Chiều 16/11: Học Dược liệu 1

Chiều 17/11: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Tuần 20/11 - 25/11:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 20/11:  

Chiều 21/11:  Cắt lịch thi

Sáng 22/11: 

Chiều 23/11: Học Dược liệu 1

Chiều 24/11: Học Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30. đi muộn 10 phút không được điểm danh. Nghỉ 1 buổi học lại toàn bộ môn học

Sáng 25/11: THI Thực hành Thực vật dược P304B, nhóm 1  từ 7h30-9h00, nhóm 2 từ 9h00-11h00

Tuần 27/11 - 2/12:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 27/11:  

Chiều 28/11:   Học Dược liệu 1

Chiều 29/11: THI Thực hành Dược lý P303B, nhóm 1  từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h30

Chiều 30/11: Học Dược liệu 1

Chiều 1/12: Học Dược liệu 1

Tuần 4/12 - 8/12:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 4/12:  

Chiều 5/12:  

Chiều 6/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 7/12: Học Dược liệu 2

Chiều 8/12: Học Dược liệu 2

Sáng 9/12: THI Lý thuyết Thực vật dược, P303+304C ca 2 từ 9h30

Tuần 11/12 - 15/12:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 11/12:  

Chiều 12/12:  

Chiều 13/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 14/12: Học Dược liệu 2

Chiều 15/12: Học Dược liệu 2

Tuần 18/12 - 22/12:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 18/12:  Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 19/12:  

Chiều 20/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 21/12: Học Dược liệu 2

Chiều 22/12: Học Dược liệu 2

Tuần 25/12 - 2/1/2018:  Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 25/12:  Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 26/12:  

Chiều 27/12: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 28/12: Học Thực hành Dược liệu P303C, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 29/12: Học Thực hành Dược liệu P303C, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Từ 30/12 - 2/1/2018: Nghỉ lễ

Tuần 3/1 - 6/1/2018:Từ 9/10: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 1/1: 

Chiều 2/1: 

Chiều 3/1: 

Chiều 4/1: Học Quản lý tồn trữ thuốc 

Chiều 5/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 6/1: Thi lại Y đức P303C từ 8h00

Tuần 8/1 - 12/1/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 8/1: Học Tổ chức quản lý dược

Chiều 9/1: 

Chiều 10/1:  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 11/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Chiều 12/1: Học Thực hành Dược liệu P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Sáng 13/1: Thi lại Hóa dược 1 từ 8h00, ( K9D1 + K9D4 thi tại P202A, K9D2+ K9D3 thi tại P101A, K9D5 + K9D6 + K9D7 thi tại P102A)

Tuần 15/1 - 20/1/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 15/1: Học Tổ chức quản lý dược

Sáng 16/1:   Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng, P303C từ 7h30

Chiều 17/1: Thi Lý thuyết Dược liệu 1 P203+204C, từ 14h00

Chiều 18/1: 

Chiều 19/1: THI Thực hành Dược liệu P303B,  nhóm 1 từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30-17h30,

Sáng 20/1: Thi lại Lý thuyết  Hóa dược 2 từ 8h00, ( K9D1 + K9D5 thi tại P101A, K9D2+ K9D4 thi tại P102A, K9D3 + K9D6 + K9D7 thi tại P202A)

Tuần 22/1 - 4/2/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chú ý: Sinh viên đi thi phải mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư. nếu không có không được thi và phải thi lại lần sau.

Chiều 22/1: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 23/1: Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 tù 14h00, P303+304C

Chiều 24/1: 

Sáng 25/1: Thi lại Thực hành Hóa dược 7h30, P303B

Chiều 25/1: Học Tổ chức quản lý dược 

Chiều 26/1:

Sáng 27/1: Thi  lại Bệnh học P304C từ 8h00

Chiều 27/1: Thi lại Vi sinh - Ký sinh trùng P304C từ 8h00

Tuần 29/1 - 4/2/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 29/1: 

Chiều 30/1: Thi lý thuyết Dược liệu 2, P203+204C, ca 1 từ 14h00

Chiều 31/1: 

Chiều 1/2: Thi Tổ chức quản lý dược ca 1 từ 14h00, P203+204C

Chiều  2/2: Thi lại Thực hành Thực vật Dược P304B, từ 13h30

Chiều 3/2: Thi lại Tiếng Anh chuyên ngành P203C từ 14h00

Chiều 4/2: 

Từ 5/2 - hết 4/3 Nghỉ Tết âm lịch. Từ 5/3 toàn trường đi học bình thường.

Tuần 5/3 - 9/3/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 5/3: Học Pháp chế dược

Chiều 6/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 7/3: 

Chiều 8/3: Học Pháp chế dược

Chiều 9/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần 12/3 - 17/3/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 12/3: Học Pháp chế dược

Chiều 13/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 14/3: 

Chiều 15/3: Học Pháp chế dược

Chiều 16/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần 19/3 - 23/3/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 19/3: Học Pháp chế dược

Chiều 20/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Chiều 21/3: Học Marketting Dược

Chiều 22/3: Học Pháp chế dược

Sáng 23/3: Thi lại Thực hành Dược liệu P304B, từ 7h30

Chiều 23/3: Học Đường lối CM của Đảng CSVN

Tuần 26/3 - 30/3/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 26/3: 

Sáng 27/3: Thi lại Lý thuyết Dược lý 1 P203+204C từ 8h00

Chiều 27/3: Học Bào chế 1

Chiều 28/3: Học Marketting Dược

Chiều 29/3: Học Bào chế 1

Chiều 30/3: Thi Pháp chế dược P102+202A, từ 14h00

Tuần 2/4 - 7/4/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 2/4: 

Chiều 3/4: Học Bào chế 1

Chiều 4/4: Học Marketting Dược

Sáng 5/4: Thi lại Thực hành Dược lý  ( yêu cầu sinh viên hoàn thiện tiền thi lại trước ngày 4/4/2018 để có danh sách dự thi) từ 7h30

Chiều 5/4: Học Bào chế 1

Chiều 6/4: 

Sáng 7/4: Thi lại thực hành Thực Vật Dược P304B, từ 08h00

Tuần 9/4 - 13/4/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 9/4: 

Chiều 10/4: Học Bào chế 1

Chiều 11/4: Học Marketting Dược

Chiều 12/4: Học Bào chế 1

Chiều 13/4: Thi lại Lý thuyết Dược lý 2 từ 14h00, P202A

Tuần 16/4 - 21/4/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 16/4: 

Sáng 17/4: Thi lại Lý thuyết Thực vật Dược D1+D2+D3 (P204C), D4+D5 (P304C), D6+D7 (P203C)

Chiều 17/4: Học Bào chế 2

Chiều 18/4: Học Marketting Dược P203 Nhà C

Chiều 19/4: Học Bào chế 2 P101 Nhà A

Sáng 20/4:Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h30

Chiều 21/4: Thi lại lý thuyết Dược liệu 1 P303C từ 14h00

Tuần 23/4 - 2/4/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 23/4:   

Sáng 24/4: Thi lại Lý thuyết Dược liệu 2.

Ca 1: từ 8h15,  D1+D2 (P203+204C), D6+D7 (P304C

Ca 2: từ 9h30: D3 (P204C), D4 + D5 (P203C)

Chiều 24/4: Học Bào chế 2

Chiều 25/4: Nghỉ lễ 10/3 âm lịch

Sáng 26/4: Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h30

Chiều 26/4: Học Bào chế 2 P203C

Chiều 27/4: 

Từ 28/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Tuần 2/5 - 5/5/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 2/5:  Học Marketting Dược

Chiều 3/5:  Học Bào chế 2

Chiều 4/5:  

Tuần 7/5 - 11/5/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Sáng 7/5:  Học lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 học từ 7h30, K9D7 học từ 9h00

Chiều 8/5:  Học Bào chế 2

Sáng 9/5:  Thi lại Thực hành Dược lý P304B, K9D6 từ 7h30, K9D7  từ 9h00

Chiều 10/5: Học Thực hành Bào chế P303C, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 11/5: Thi Đường lối CM của ĐCSVN P203+204C từ 14h00

Tuần 14/5 - 18/5/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 14/5:  

Chiều 15/5:  Học Thực hành Bào chế P304C, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 16/5:  Thi Marketing Dược P303C , phòng 1 thi từ 14h00, phòng 2 từ 15h00

Chiều 17/5: Học Thực hành Bào chế P304C, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 18/5: 

Tuần 21/5 - 25/5/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 21/5:  

Chiều 22/5:  Học Thực hành Bào chế P304C, nhóm 1 học từ 13h30, nhóm 2 học từ 15h00, đi muộn 10 phút không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại

Chiều 23/5: 

Chiều 24/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Chiều 25/5: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 28/5 - 1/6/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 28/5:  

Chiều 29/5: THI Thực hành Bào chế P304C, nhóm 1 thi từ 13h30, nhóm 2 nghỉ

Chiều 30/5: THi lại Thực hành Dược lý 14h00, P304C

Chiều 31/5: THI Thực hành Bào chế P304C, nhóm 2 thi từ 13h30, nhóm 1 nghỉ

Chiều 1/6: Học Kiểm nghiệm thuốc

Tuần 4/6 - 8/6/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 4/6:  

Chiều 5/6: Học Kiểm nghiệm thuốc  

Chiều 6/6: 

Chiều 7/6: Thi Lý thuyết Bào chế 1 P203+204C từ 14h00

Chiều 8/6: Học Kiểm nghiệm thuốc  

Tuần 11/6 - 16/6/2018:Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều 11/6: 

Chiều 12/6: 

Chiều 13/6: Thi Bào chế 2 lý thuyết P203+204 từ 14h00

Chiều 14/6: Học Kiểm nghiệm thuốc  

Chiều 15/6: 

Tuần 18/6 - 22/6/2018: Lớp KD06 - K9 học tại P204C

Chiều  20/6: Thi Lý thuyết Kiểm nghiệm P203+204C từ 14h15

THÔNG BÁO:

Nhà trường đang sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

Lịch học sau Kỳ nghỉ hè: K9 bắt đầu đi học từ ngày 20/8/2018, K10 bắt đầu đi học từ 13/8/2018

Lịch đi học cụ thể nhà trường sẽ thông báo trước khi đi học 01 tuần. 

 

Tuần 20/8 -24/8: Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 20/8 : 

Chiều 21/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 22/8:  Học Dược lâm sàng 1 từ 7h30

Chiều 22/8:  Học Dược lâm sàng 1

Chiều 23/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 24/8: 

Tuần 27/8 -31/8: Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Lưu ý: Đầu buổi học, cán bộ lớp lên văn phòng lấy sách cho lớp. SV theo dõi lịch K10 để đi học bù những môn còn thiếu.

Chiều 27/8 : 

Chiều 28/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 29/8:  Học Dược lâm sàng 1 từ 7h30

Chiều 29/8:  Học Dược lâm sàng 1

Chiều 30/8: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 31/8: 

Từ 1/9-4/9: Nghỉ lễ

Tuần 5/9 - 7/9: Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Sáng 5/9 : Học Dược lâm sàng 1

Chiều 5/9: Học Dược lâm sàng 1

Chiều 6/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Chiều 7/9: 

Tuần 10/9 - 14/9: Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Chiều 10/9:

Chiều 11/9: Học Quản trị Kinh doanh Dược

Sáng 12/9 : Học Dược lâm sàng 2 từ 7h30

Chiều 12/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 13/9: 

Chiều 14/9:

Sáng 15/9: Thi lại Quản lý tồn trữ thuốc P202A. 8h30

Chiều 15/9: Thi lại Tổ chức quản lý dược P202A, 14h30

Tuần 17/9 - 23/9: Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Lưu ý: Cả ngày Thứ 7 học bù, học lại môn Dược liệu 1 với lớp cuối tuần. P202A

            Cả ngày chủ nhật học bù, học lại môn Dược liệu 2 với lớp cuối tuần. P202A

            Sinh viên nào nghỉ sẽ không còn lớp học lại. 

Chiều 17/9:

Chiều 18/9: 

Sáng 19/9: Học Dược lâm sàng 2 từ 7h30

Chiều 19/9: Học Dược lâm sàng 2

Chiều 20/9: 

Chiều 21/9: THI Quản trị kinh doanh dược P304C(phòng 1) + P204C (phòng 2) từ 14h15

Tuần 24/9 - 28/9:  Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Cả ngày  24/9  Học Dược lâm sàng 2 P304

Chiều 25/9: Học Dược lý 1 P304C

Cả ngày 26/9: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 27/9: 

Chiều 28/9: Học Dược lý 1 P304C

Sáng 29/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Chiều 29/9: HỌc Hóa đại cương vô cơ P304C

Sáng 30/9: Học Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 1/10 - 5/10:  Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Cả ngày 1/10 : Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 2/10: Học Dược lý 1 P101A

Cả ngày 3/10: Học Thực hành Dược lâm sàng 2 P304C, học cả lớp, đi muộn và nghỉ 01 buổi học lại.

Chiều 4/10: 

Chiều 5/10: 

Sáng 6/10: Thi Dược liệu 1 từ 8h00 P304C,

                   Thi Dược liệu 2 9h30 P304C

Chiều 6/10: Thi Hóa đại cương vô cơ P304C

Tuần 8/10 - 12/10: Lớp KD06 - K9 học tại P304C

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Cả ngày 8/10 : Thi Thực hành dược lâm sàng, nhóm 1 thi từ 7h30, nhóm 2 từ 13h30, P304C

Chiều 9/10: Thi lại Kiểm nghiệm thuốc P304Ctừ 14h00

Chiều 10/10: THI Lý thuyết Dược lâm sàng 1 P101A (phòng 1) + P304C (phòng 2) từ 14h00

Chiều 11/10: 

Sáng 12/10: Thi dược lý 1 P102A từ 8h15

Chiều 12/10: 

Tuần 15/10 - 20/10: Học P304C

Hạn nộp tiền bảo hiểm y tế đến 15/10/2018. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Chiều 15/10 : Học Kinh tế Dược

Chiều 16/10: 

Chiều 17/10: 

Chiều 18/10: Học Kinh tế dược

Chiều 19/10: Thi lý thuyết dược lâm sàng 1 từ 14h00, P203+204 C

Sáng 20/10: Thi lại Đường lối cách mạng ĐCSVN từ 8h00, P304C

Chiều 20/10: Thi lại Marketing Dược từ 14h00, P304C

Tuần 22/10 - 27/10: Học P304C

Chiều 22/10 : Học kinh tế dược

Chiều 23/10: 

Chiều 24/10: 

Chiều 25/10: Học Kinh tế dược

Chiều 26/10: 

Sáng 27/10: 

Chiều 27/10: Thi lại Pháp chế dược P101A từ 14h00

Tuần 29/10 - 3/11: Học P304C

Chiều 29/10 : Học kinh tế dược

Chiều 30/10: 

Chiều 31/10: 

Chiều 1/11: Học kinh tế dược

Sáng 2/1: Thi lại Thực hành Dược lâm sàng P304C từ 7h30

Tuần 5/11 - 10/11:  học tại P304C

Chiều 5/11 : 

Chiều 6/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 7/1: 

Chiều 8/11: Học Dược học cổ truyền

Chiều 9/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Sáng 10/11: Thi lại Lý thuyết bào chế 1 8h00

Chiều 10/11: Thi lại Lý thuyết Bào chế 2 14h00

Tuần 12/11 - 16/11: học tại P304C

Chiều 12/11: 

Chiều 13/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 14/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 15/11: Học  Dược học cổ truyền

Chiều 16/11: THi Kinh tế dược P303+304C từ 15h30

Tuần 19/11 - 23/11: học tại P304C

Chiều 19/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 20/11: 

Chiều 21/11: Học Đảm bảo chất lượng thuốc

Chiều 22/11: 

Chiều 23/11: Học  Dược học cổ truyền

Tuần 26/11 - 30/11: học tại P304C

Chiều 26/11: Học Dược học cổ truyền

Chiều 27/11: Học  Dược học cổ truyền

Chiều 28/11:  

Chiều 29/11: Học  Dược học cổ truyền

Chiều 30/11: 

Tuần 3/12 - 7/12: học tại P304C

Chiều 3/12: 

Chiều 4/12: Học Giáo dục thể chất 3 (yêu cầu SV đi đầy đủ. nghỉ học lại)

Chiều 5/12:  

Chiều 6/12: THI Đảm bảo chất lượng thuốc P303+304C từ 14h15

Chiều 7/12: 

Tuần 10/12 - 15/12: 

Sáng 10/12: HỌc Giáo dục thể chất 3 từ 7h30

Chiều 11/12: 

Sáng 12/12:  Thi Giáo dục thể chất từ 7h30

Sáng 13/12:  

Chiều 14/12: THI Dược học cổ truyền. P303+304C từ15h30, THI xong toàn bộ sinh viên tập trung nghe phổ biến kế hoạch thực tập bệnh viện

Phổ biến kế hoạch thực tập nghề nghiệp 9h00, yêu cầu đủ 100%, P101A

Lịch học lại Thi lại

Tuần 25/2 - 3/3:

Cả ngày thứ 7 (2/3): Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B. Yêu cầu sinh viên đóng tiền học lại chậm nhất vào thứ 2 ( 25/2/2019)

Tuần 4/3 - 9/3: Lưu ý: lịch học lại nhà trường chỉ tổ chức lớp học vét 1 lần, nếu sinh viên nào không học sẽ phải học lại và tốt nghiệp cùng Khóa 10.

Cả ngày thứ 7 (9/3): Sáng: Học lại Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B.

                                   Chiều: Thi Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P303B

 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Sau đợt thực tập nghề nghiệp, lớp KD05, 06, 07 sẽ học lại thi lại trong 03 tuần. Lịch học lại thi lại xem chi tiết trên thời khóa biểu hàng tuần.

Nhà trường đang lên kế hoạch học lại: Y đức, Xác suất thống kê, Bệnh học, Vi sinh - ký sinh trùng, Hóa hữu cơ định lương (Lý thuyết). Yêu cầu sinh viên nợ môn trên lên hoàn thiện tiền học lại chậm nhất thứ 3 ngày 12/3/2019 để nhà trường bố trí giáo viên. Sinh viên nào không hoàn thiện sẽ học và ra trường cùng K10.

Tuần 11/3 - 16/3:

Thi lại Lý thuyết Dược lâm sàng 1:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD05: Thi chiều 14/3/2019. 14g00, P303+304C

   - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 14/3/2019, 8h15 P203C + 304C

   - Lớp KD06 + KD07: Thi Chiều 13/3/2019, 14h00, P304C

Thi lại Kinh tế Dược:

   - Lớp KD01 + KD02 + KD06 + KD07: Thi chiều 15/3/2019. 14h00, P304C

  - Lớp KD03 + KD04: Thi sáng 15/3/2019. 8h15 P304C

Tuần từ 18/3 - 22/3: Lịch thi lại, học lại tiếp

Lưu ý: Tiền học lại yêu cầu đóng trước thứ 3 (19/3) nếu sinh viên nào không hoàn thiện sẽ không có tên trong danh sách học lại các môn y đức, vi sinh -KST, Hóa Hữu cơ ĐL, Xác suất thống kê, bệnh học

Chiều 19/3: Học lại Xác suất thống kê P203C

Sáng  21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2:  KD03 + KD04 (P203C), KD06 + KD07( P304C) từ 8h15

Chiều 21/3: Thi lại Dược lâm sàng 2: KD01 + KD02 + KD05 (P303 +304 C) từ 14h15

Sáng 22/3: Thi lại Quản trị KD dược : KD03 + KD04 + KD06 + KD07 (P203C) từ 8h15

Chiều 22/3: Thi lại Quản trị KD dược: KD01 + KD02 + KD05 ( P304C) từ 14h15

Cả ngày 23/3: HỌc lại Vi sinh - ký sinh trùng. P204C, sáng 8h00, chiều 13h30 vào lớp

Sáng 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Sáng 24/3: Học lại Vi sinh - ký sinh trùng P204C

Chiều 24/3: HỌc lại HÓa hữu cơ PTĐL (P102A).

Chiều 24/3: Học lại Xác suất thống kê P204C

Tuần 25/3 -31/3: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Tiếng ANh 1, Tiếng ANh 2, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (26/3/2019)

Chiều 25/3: Học lại Bệnh học P203C

Chiều 26/3: Học lại Xác suất thống kê P303C

Chiều 27/3: Thi lại Dược học cổ truyền KD01 + KD02 + KD05 thi từ 14h15, P203C

Sáng 28/3: Thi lại Dược học cổ truyền KD03 + KD04 +KD06 +KD07 8h15, P303C

Chiều 28/3: Học lại Bệnh học P303C

Chiều 29/3: Học lại Bệnh học P303C

Cả ngày 30/3: Học lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng. P204C

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH:

1. ĐẠI HỌC DƯỢC

2. ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 15/04/2019

ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG HỌC LÊN ĐĂNG KÝ SỚM CHỈ TIÊU ĐỂ  CHUYỂN TIẾP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGAY. 

Lịch học lại thi lại sẽ được cập nhật vào chiều thứ 7 (30/3)

Tuần 1/4 -7/4: nhà trường tiếp tục tổ chức lớp Mác 1, Mác 2, Tư tưởng HCM, Đường lối CMĐCSVN, Sinh học di truyền, Giải phẫu sinh lý, Tin học đại cương, Hóa sinh, SV nợ môn yêu cầu hoàn thiện tiền học lại trước thứ 3 (2/4/2019)

9h00 ngày thứ 6 (5/4/2019) Lớp tập trung P304C phố biến kế hoạch thực tập công ty dược và nhà thuốc. yêu cầu đi 100%

Chiều 1/4: 

Chiều 1/4: 

Chiều 2/4: Học lại Tiếng Anh 1 P204C

Chiều 3/4: Học lại Tiếng Anh 2 P203C

Chiều 4/4: 

Cả ngày 5/4: Học lại Mác 2.  9h00 ngày thứ 6 (5/4/2019) Lớp tập trung P304C phố biến kế hoạch thực tập công ty dược và nhà thuốc. yêu cầu đi 100%

Cả ngày 6/4: Học lại Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303C

Cả ngày 7/4: 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH:

1. ĐẠI HỌC DƯỢC

2. ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 15/04/2019

ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

SINH VIÊN CÓ NGUYỆN VỌNG HỌC LÊN ĐĂNG KÝ SỚM CHỈ TIÊU ĐỂ  CHUYỂN TIẾP HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGAY. 

Tuần  8/4 - 13/4: yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 3 (9/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn: Mác 1, Sinh học di truyền, hóa sinh, y đức, tiếng anh 2, kiểm nghiệm thuốc, tư tưởng HCM, đường lối CM, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương, thực vật dược. 

Cả ngày 8/4:

Sáng 9/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 9/4: Học lại Tiếng Anh 1 P303C

Chiều 9/4:  Học lại Kiểm nghiệm thuốc P304C

Sáng 10/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 10/4: Học lại  Tiếng Anh 2 P303C

Sáng 11/4: Học lại Tư tưởng Hồ chí minh P303C

Chiều 11/4: Học lại Tiếng Anh 2 P303C

Cả ngày 12/4: Học lại đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Cả ngày 13/4: Học lại kiểm nghiệm thuốc. P204C

Tuần  15/4 - 21/4:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC DƯỢC VÀ ĐIỀU DƯỠNG. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TỪ NGÀY 23/3/2019 - 25/04/2019. ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ: PHÒNG 201 NHÀ C - 290 TÂY SƠN

yêu cầu sinh viên nào còn nợ tiền học lại lên nộp sớm trước thứ 4 (17/4) Nếu không nhà trường không giải quyết học lại cho sinh viên đó. 

Các môn: Dược lâm sàng 1, Dược lâm sàng 2, Thực hành Dược lâm sàng, Mác 1, Sinh học di truyền, giải phẫu sinh lý, tin học đại cương, thực vật dược, pháp chế dược, quản lý tồn trữ thuốc.

Cả ngày 15/4:

Sáng 16/4: Học lại Tư tưởng HCm 303C

Chiều 16/4: Học lại Hóa sinh P303C

Chiều 17/4:  Học lại Đường lối Đảng CSVN P303C

Sáng 18/4:  Lịch Thu báo cáo tốt nghiệp K9D1 nộp 8h00, K9D2 nộp 8h30, K9D3 nộp 9h00, K9D4 nộp 9h30.

Sáng 19/4:

Cả ngày 20/4:

Cả ngày 21/4: Học lại Thực hành Dược lâm sàng  

Tuần  22/4 - 27/4:

Cả ngày 22/4: Học lại Y đức P203C

Sáng 23/4: 

Chiều 23/4: Học Y đức P303C

Cả ngày 24/4: Học lại Sinh học di truyền P303C

Chiều 24/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Chiều 25/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Sáng 26/4: Học lại Sinh học di truyền P303C

Chiều 26/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD02 và KD04 học) P304C

Cả ngày 27/4: Học Thực hành Dược lâm sàng ( KD01 + KD03 học) Sáng học chiều thi.

P303C

Tuần 29/4/2019 - 5/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Từ 29/4 - 1/5: Nghỉ lễ

Sáng 2/5: THI lại Đảm bảo chất lượng thuốc. 9h00, P203C. 

Chiều 2/5: Thi lại thực hành Dược lâm sàng (D2+D4) P303C

Chiều 2/5: Học lại Pháp chế dược P203C

Cả ngày 3/5: Học lại Pháp chế dược P303C

Cả ngày 3/5: Học lại giải phẫu sinh lý ( sáng học P204C, chiều học P101A)

Cả ngày 4/5: Học lại Quản trị kinh doanh dược P204C

Cả ngày 5/5: Học lại Marketting Dược P204C

Sáng 5/5: Học lại Giải phẫu sinh lý P304C. 

Yêu cầu: sinh viên nợ các môn Giải phẫu sinh lý, Pháp chế, Quản trị KD Dược, Marketing Dược, Quản lý tồn trữ thuốc, kinh tế dược. Ngày 2/5 lên đóng tiền học lại. Nếu không sẽ ra trường cùng K10. Và học lại yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, Sáng 7h30, chiều 13h30, nghỉ học lại tiếp.

Tuần 6/5/2019 - 11/5/2019: Học tại P203C (Tầng 2). Sáng 7h30-11h30, chiều 13h30 - 17h30.

Cả ngày  6/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc P303C

Sáng 7/5: Học Quản trị kinh doanh dược P304C

Sáng 7/5: Học Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Chiều 7/5: Học Marketing Dược P304C

Sáng 8/5: Học Quản lý tồn trữ thuốc P303C

Cả ngày 9/5: Học Kinh tế dược P203C

Cả ngày 9/5: Đảm bảo chất lượng thuốc P303C

Sáng 10/5: Học Kinh tế dược P203C

 Yêu cầu:

1. Sinh viên nợ các môn đã có lịch và các môn thực vật dược, hóa dược 1, 2, dược liệu 1, 2, dược lý 1,2, bào chế 1,2. Ngày 7/5 lên đóng tiền học lại. Nếu không sẽ ra trường cùng K10. Và học lại yêu cầu sinh viên đi học đúng giờ, Sáng 7h30, chiều 13h30, nghỉ học lại tiếp.

2. Tất cả sinh viên Khóa 9 hoàn thiện tiền học phí, tiền thực tập và tiền học 5 tín chỉ thi tốt nghiệp, tiền phôi bằng chậm nhất 6/5/2019 để nhà trường lên danh sách học 5 tín chỉ thi tốt nghiệp. Sinh viên nào không hoàn thiện sẽ không có danh sách để học ôn và chuyển xuống K10.

Lịch học tiếp sẽ cập nhật vào chiều thứ 7 (11/5). Sinh viên chú ý để theo sát lịch học.

Tuần 13/5/2019 - 18/5/2019: Yêu cầu đi học lại đúng giờ. Sáng 7h45, chiều 13h45. Đi muộn không điểm danh. Tiền học lại hoàn thiện trước buổi học, 13/5/2019.

Chiều  13/5: Học lại Hóa dược 1 . P304C

Sáng 14/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 14/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 14/5: Học lại Hóa dược 1. P304C

Sáng 15/5: Học lại Dược liệu 2. P303C

Chiều 15/5: Học lại Dược liệu 2. P303C

Chiều 15/5: Học lại Hóa dược 1. P304C

Sáng 16/5: Học lại Dược liệu 1. P303C

Chiều 16/5: Học lại Dược liệu 2. P304C

Cả ngày 17/5: Học lại Hóa dược 2. P304C

Chú ý: Nhà trường vẫn liên tục nhận đăng ký học liên thông lên Đại học. Tổ chức thi ngay sau khi có kết quả đỗ tốt nghiệp. SInh viên lên Phòng đào tạo liên hệ.

Tuần 20/5/2019 - 24/5/2019: Yêu cầu đi học lại đúng giờ. Sáng 7h45, chiều 13h45. Đi muộn không điểm danh. Tiền học lại hoàn thiện trước buổi học 21/5/2019.

Chiều 20/5:

Chiều 21/5: 

Cả ngày 22/5: Học lại Bào chế 1. P303C

Sáng 22/5: Học lại Thực vật dược. P304C

Chiều 22/5: Học lại Hóa dược 2. P304C

Cả ngày 23/5: Học lại Thực vật dược. P304C

Cả ngày 23/5: Học lại Bào chế 2. P303C

Cả ngày 24/5:

Chú ý: Nhà trường vẫn liên tục nhận đăng ký học liên thông lên Đại học. Tổ chức thi ngay sau khi có kết quả đỗ tốt nghiệp. SInh viên lên Phòng đào tạo liên hệ.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi