Cao dang y duoc ha noi | Cao dang duoc ha noi | Cao dang y duoc hcm | Cao dang y duoc da nang | Cao dang duoc tphcm | Truong cao dang duoc tphcm
09 6688 6651

Lịch học lớp CĐ Dược VB2 - CD02

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường Post theo tuần, nếu có thay đổi đột xuất nhà trường sẽ thay đổi ngay trên lịch học. Sinh viên theo dõi lịch học hàng ngày để cập nhật kịp thời.

 

Tuần từ 8/4 - 9/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.
Sáng thứ 7 (8/4): 

Chiều thứ 7 (8/4): Học Xác suất thống kê y học

Sáng chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Chiều chủ nhật (9/4): Học sinh học - di truyền học

Tuần từ 15/4 - 16/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (15/4): 

Chiều thứ 7 (15/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (16/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 22/4 - 23/4  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (22/4): 

Chiều thứ 7 (22/4): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (23/4): Học Xác suất thống kê y học

Tuần từ 30/4 - 1/5  Nghỉ lễ 

Tuần từ 6/5 - 7/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Chiều thứ 7 (6/5): Học sinh học - di truyền học

Sáng chủ nhật (7/5): Học Xác suất thống kê y học

Chiều chủ nhật (7/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 13/5 - 14/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Chiều thứ 7 (13/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (14/5): 

Chiều chủ nhật (14/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 20/5 - 21/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (20/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều thứ 7 (20/5): Học Vật lý - lý sinh

Sáng chủ nhật (21/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (21/5): Học Vật lý - lý sinh

Tuần từ 27/5 - 28/5  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (27/5): 

Chiều thứ 7 (27/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (28/5): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Tuần từ 3/6 -  4/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng thứ 7 (3/6): 

Chiều thứ 7 (3/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Sáng chủ nhật (4/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (4/6): cắt lịch

Tuần từ 10/6 -  11/6  Lớp học tại P102 Nhà A.

Nếu buổi nào có thay đổi phòng học tên phòng học sẽ được ghi ngay bên cạnh tên môn học.

Sáng chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng

Chiều chủ nhật (11/6): Học Hóa hữu cơ và phân tích định lượng (bù)

Nghỉ hè

Lịch nghỉ hè: Toàn trường sẽ nghỉ hè bắt đầu từ 17/6/2017. Dự kiến lịch học tiếp của lớp Văn bằng 2 từ ngày 11-12/8. Lịch cụ thể sẽ thông báo trước 01 tuần. 

———————

Tuần từ: 19/8 - 20/8 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (19/8):  Đạo đức nghề nghiệp. 

Ngày chủ nhật (20/8): Đạo đức nghề nghiệp. 

Tuần từ: 26/8 - 27/8 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (26/8):  Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B, yêu cầu: đi học đúng giờ, mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Ngày chủ nhật (27/8): Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B, yêu cầu: đi học đúng giờ, mặc áo blu khi vào phòng thực hành.

Tuần từ: 2/9 - 3/9: Nghỉ lễ 2/9

Tuần từ: 9/9 - 10/9 lớp học tại 102 nhà A.

Ngày thứ 7 (9/9): Sáng Học Thực hành Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P303 Nhà B. Chiều Thi thực hành hóa hữu cơ và phân tích định lượng.

Ngày chủ nhật (10/9): Học Tiếng Anh Chuyên ngành P102A

Tuần từ: 16/9 - 17/9 lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (16/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Ngày chủ nhật (17/9): Học Tiếng Anh Chuyên ngành P302C

Tuần từ: 23/9 - 24/9 lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (23/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Ngày chủ nhật (24/9): Học Giải phẫu sinh lý P302C

Tuần từ: 30/9 - 1/10  lớp học tại 302 nhà C

Ngày thứ 7 (30/9): Sáng: Thi Xác suất thống kê từ 9h00, P302C

                              Chiều : Thi Sinh học di truyền từ 14h00, P302C

Ngày chủ nhật (24/9): Sáng: Thi Vật lý - lý sinh từ 9h00, P302C

                                    Chiều : Thi Đạo đức nghề nghiệp từ 14h00, P302C

Tuần từ 7/10 - 8/10

Lớp học tại P304 Nhà C

Sáng thứ 7 (7/10): Học Tiếng Anh chuyên ngành

Chiều thứ 7 (7/10): Học Tiếng Anh chuyên ngành

Sáng chủ nhật (8/10): Học Pháp chế dược

Chiều chủ nhật (8/10): Học Pháp chế dược

Tuần từ 14/10 - 15/10

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (14/10): Học Pháp chế dược

Chiều thứ 7 (14/10): Học Pháp chế dược

Sáng chủ nhật (15/10): Học Pháp chế dược

Chiều chủ nhật (15/10): Học Pháp chế dược

Tuần từ 21/10 - 22/10

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (21/10): Thi Giải phẫu - sinh lý P204C, từ 8h00

                                Thi Lý thuyết Hóa hữu cơ và phân tích định lượng P204C, từ 9h30

Chiều thứ 7 (21/10):  Học Hóa sinh

Sáng chủ nhật (22/10):  Học Hóa sinh

Chiều chủ nhật (22/10): Học Hóa sinh

Tuần từ 28/10 - 29/10

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (28/10): Học Hóa sinh

Chiều thứ 7 (28/10):  Học Hóa sinh

Sáng chủ nhật (29/10):   Thi Tiếng Anh chuyên ngành P204C, từ 9h00

Chiều chủ nhật (29/10): Học Hóa sinh

Tuần từ 4/11 - 5/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (4/11): 

Chiều thứ 7 (4/11):  Học Thực Vật Dược

Sáng chủ nhật (5/11):  Học Thực Vật Dược

Chiều chủ nhật (5/11): Học Thực Vật Dược

Tuần từ 11/11 - 12/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (11/11): Học Hóa Dược

Chiều thứ 7 (11/11):  Học Hóa Dược

Sáng chủ nhật (12/11):  Học Hóa Dược

Chiều chủ nhật (12/11): Học Hóa Dược

Tuần từ 18/11 - 19/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (18/11): Học Thực vật dược

Chiều thứ 7 (18/11):  Học Thực vật dược

Sáng chủ nhật (19/11):  Học Thực vật dược

Chiều chủ nhật (19/11): THI Pháp chế dược từ 14h00

Tuần từ 25/11 - 26/11

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (25/11): Học Hóa Dược

Chiều thứ 7 (25/11):  Học Hóa Dược

Sáng chủ nhật (26/11):  Học Thực hành Thực vật dược, P304B, Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (26/11):  Học Thực hành Thực vật dược, P304B, Nhóm 1 học từ 13h30-15h30, nhóm 2 từ 15h30 - 17h30, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần từ 2/12 - 3/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (2/12): Học Thực hành Thực vật dược - Phần la tin cả lớp học P204C, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều thứ 7 (2/12):  Học Thực hành Thực vật dược - Phần la tin cả lớp học P204C, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng chủ nhật (3/12):  Học Thực hành Thực vật dược, P304B, Nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (3/12): Thi Thực hành Thực vật dược - P304B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00

Tuần từ 9/12 - 10/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (9/12): 

Chiều thứ 7 (9/12):  Thi Lý thuyết Thực vật dược ca 1 từ 14h00, thi Hóa sinh từ 15h30, P304C

Sáng chủ nhật (10/12):  cắt lịch

Chiều chủ nhật (10/12): cắt lịch

Tuần từ 16/12 - 17/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (16/12): Học Tổ chức quản lý dược

Chiều thứ 7 (16/12):  Học Hóa dược 2

Sáng chủ nhật (17/12):  Học Hóa dược 2

Chiều chủ nhật (17/12): Học Hóa dược 2

Tuần từ 23/12 - 24/12

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (23/12): Học Hóa dược 2

Chiều thứ 7 (23/12):  Học Hóa dược 2

Sáng chủ nhật (24/12):  Học Hóa dược 2

Chiều chủ nhật (24/12): Học Tổ chức quản lý dược

Tuần từ 30/12 - 31/12: Nghỉ Tết dương lịch

Tuần từ 6/1 - 7/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (6/1): Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều thứ 7 (6/1):   Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Sáng chủ nhật (7/1):  Học Tổ chức quản lý dược

Chiều chủ nhật (7/1): Học Tổ chức quản lý dược

Tuần từ 13/1 - 14/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (13/1): Học Tổ chức quản lý dược

Chiều thứ 7 (13/1):  Học Tổ chức quản lý dược

Sáng chủ nhật (14/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (14/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần từ 20/1 - 21/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (20/1): 

Chiều thứ 7 (20/1):  Thi Lý thuyết Hóa dược 1 P304C, từ 14h30

Sáng chủ nhật (21/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (21/1):  THI Thực hành Hóa dược.  P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 

Tuần từ 20/1 - 21/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (20/1): 

Chiều thứ 7 (20/1):  Thi Lý thuyết Hóa dược 1 P304C, từ 14h30

Sáng chủ nhật (21/1):  Học Thực hành Hóa dược. Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Chiều chủ nhật (21/1):  THI Thực hành Hóa dược.  P303B, nhóm 1 từ 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00 

Tuần từ 27/1 - 28/1

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (27/1): Học Dược liệu 1

Chiều thứ 7 (27/1):   Học Dược liệu 1

Sáng chủ nhật (28/1): Học Dược liệu 1

Chiều chủ nhật (28/1): Học Dược liệu 1

Tuần từ 3/2 - 4/2

Từ 14/10 Lớp học tại P204 Nhà C

Sáng thứ 7 (3/2):  

Chiều thứ 7 (3/2):  Thi Lý thuyết Hóa dược 2 lúc 14h00, THi Tổ chức quản lý dược lúc 15h30

Sáng chủ nhật (4/2):  

Chiều chủ nhật (4/2): 

Nghỉ Tết âm lịch từ 5/2 đến 4/3/2018

Tuần từ 10/3 - 11/3

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (10/3):  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều thứ 7 (10/3):  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Sáng chủ nhật (11/3):  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều chủ nhật (11/3): Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần từ 17/3 - 18/3

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (17/3):  

Chiều thứ 7 (17/3):   

Sáng chủ nhật (18/3):  Học Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều chủ nhật (18/3): Học Quản lý tồn trữ thuốc

Tuần từ 24/3 - 25/3

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (24/3):  Học Dược lý 1

Chiều thứ 7 (24/3):    Học Dược lý 1

Sáng chủ nhật (25/3):  Học Dược liệu 1

Chiều chủ nhật (25/3): Học Dược liệu 1

Tuần từ 24/3 - 25/3

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (24/3):  Học Dược lý 1

Chiều thứ 7 (24/3):    Học Dược lý 1

Sáng chủ nhật (25/3):  Học Dược liệu 1

Chiều chủ nhật (25/3): Học Dược liệu 1

Tuần từ 31/3 - 1/4

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Sáng thứ 7 (31/3):  

Chiều thứ 7 (31/3):    Thi Quản lý tồn trữ thuốc ca 1 từ 14h00,

                                  Thi Dược liệu 1 ca 2 từ 15h30

Sáng chủ nhật (1/4):  Học Dược liệu 2

Chiều chủ nhật (1/4): Học Dược liệu 2

Tuần từ 7/4 - 8/4

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Cả ngày thứ 7 (7/4): Học Dược lý 1

Cả ngày chủ nhật (8/4): Học Dược liệu 2

Tuần từ 14/4 - 15/4

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Cả ngày thứ 7 (14/4): Học Dược lý 1

Cả ngày chủ nhật (15/4): Học Dược liệu 2

Tuần từ 21/4 - 22/4

Từ 14/10 Lớp học tại P203 Nhà C

Cả ngày thứ 7 (21/4): Học Dược lý 2

Cả ngày chủ nhật (22/4): Học Dược liệu 2

Tuần từ 28/4 - 29/4: NGHỈ LỄ 30/4 -1/5

Tuần từ 5/5 - 6/5: 

Cả ngày thứ 7 (5/5): Học Thực hành Dược liệu từ sáng từ 8h00, chiều từ 13h30, P202A. Đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Cả ngày chủ nhật (6/5): Học Dược lý 2

Tuần từ 12/5 - 13/5: 

Cả ngày thứ 7 (12/5): Học Dược lý 2

Cả ngày chủ nhật (13/5): Học Thực hành Dược liệu từ sáng từ 8h00, chiều từ 13h30, P202A. Đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Tuần từ 19/5 - 20/5: 

Cả ngày thứ 7 (19/5): Học Thực hành Dược lý 1 từ sáng từ 8h00, chiều từ 13h30, P202A. Đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Cả ngày chủ nhật (20/5):Sáng:  Học Thực hành Dược liệu từ 8h00, Đi muộn 15p không được điểm danh,  nghỉ 1 buổi phải học lại. 

                                        Chiều: THI Thực hành Dược liệu từ 13h30, P202A. 

Tuần từ 26/5 - 27/5: 

Chiều thứ 7 (26/5): Thi LT Dược liệu 2 từ 14h00. P203+304C

Cả ngày chủ nhật (27/5): Học Thực hành Dược lý 1 từ sáng từ 8h00, chiều từ 13h30, P202A. Đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại.

Tuần từ 2/6 - 3/6: 

Cả ngày thứ 7 (2/6): LT Bào chế 1 P204C

Sáng chủ nhật (3/6): Thi Lý thuyết Dược lý 1 8h15, Thi Dược lý 2 9h15 P203+204C

Tuần từ 9/6 - 10/6: 

Cả ngày thứ 7 (9/6): LT Bào chế 1 P204C

Sáng chủ nhật (10/6): Thi Thực hành Dược lý 1 từ 8h00, P202A

Chiều chủ nhật (10/6): Học Thực hành Dược lý 2 P202A

Tuần từ 16/6 - 17/6: 

Cả ngày thứ 7 (16/6): LT Bào chế 1 P204C

Cả ngày chủ nhật (17/6): Học Thực hành Dược lý 2 P202A

Tuần từ 23/6 - 24/6: 

Sáng  thứ 7 (23/6): Thi Thực hành Dược lý 2 từ 8h00, P202A

Ngày chủ nhật (24/6): Nghỉ

Lịch nghỉ hè: Từ 30/6-31/7/2018

Lịch học kỳ mới sẽ bắt đầu từ ngày 11/8/2018. Chậm nhất 8/8 có lịch học cụ thể, SV chú ý theo dõi lịch học để đi học đầy đủ.

Tuần từ 11/8 - 12/8: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (11/8): Học Marketting Dược 

Cả ngày chủ nhật (12/8): Học Marketting Dược 

Tuần từ 18/8 - 19/8: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (18/8): Học Marketting Dược 

Cả ngày chủ nhật (19/8): Học Thực hành Bào chế Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Tuần từ 25/8 - 26/8: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (25/8): Học Thực hành Bào chế Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chiều Thi

Cả ngày chủ nhật (26/8): Sáng thi Thực hành Dược lý 2, chiều thi Lý thuyết Bào chế 1

Tuần 1/9-2/9: Nghỉ lễ

Tuần từ 8/9 - 9/9: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (8/9): Sáng: 8h00 Thi lại Dược lý 1, Dược lý 2

                                  Chiều: 14h00 Thi lại Dược liệu 1, Dược liệu 2

Cả ngày chủ nhật (9/9): Học Bào chế 2

Tuần từ 15/9 - 16/9: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (15/9): Học bào chế 2

Cả ngày chủ nhật (16/9): Học Bào chế 2

Tuần từ 22/9 - 23/9: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (22/9): Học Dược học cổ truyền

Cả ngày chủ nhật (23/9): Học Dược học cổ truyền

Tuần từ 29/9 - 30/9: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (29/9): Học Thực hành Bào chế 2 Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, chiều nhóm 1 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00. yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học.

Cả ngày chủ nhật (30/9): Học Dược học cổ truyền

Tuần từ 6/10 - 7/10: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (6/10): Sáng Học Thực hành Bào chế 2 Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học. Chiều Thi

Cả ngày chủ nhật (7/10): Sáng Học Thực hành Dược học cổ truyền Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00, chiều nhóm 1 13h30-15h00, nhóm 2 từ 15h00-17h00, yêu cầu lớp đi đủ 100%, đi muộn 15p không được điểm danh, nghỉ 1 buổi phải học lại toàn bộ môn học

Tuần từ 13/10 - 14/10: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (13/10): Sáng Học Thực hành Dược học cổ truyền Học P303B, nhóm 1 học từ 8h00-9h30, nhóm 2 từ 9h30 - 11h00. Chiều Thi từ 13h30

Cả ngày chủ nhật (14/10): Học vi sinh ký sinh trùng

Tuần từ 20/10 - 21/10: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (20/10): Học vi sinh ký sinh trùng

Cả ngày chủ nhật (21/10): Học Quản lý kinh tế dược

Tuần từ 27/10 - 28/10: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (27/10): Học vi sinh ký sinh trùng

Cả ngày chủ nhật (28/10): Học Quản lý kinh tế dược

Tuần từ 3/11 - 4/11: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (3/11): Sáng: Thi Lý thuyết Bào chế 2 ca 1 từ 8h00, Marketing ca 2 từ 9h30

                                   Chiều: Thi Thực hành bào chế 2 từ 13h30

Cả ngày chủ nhật (4/11): Học quản lý kinh tế dược. 

Tuần từ 10/11 - 11/11: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (10/11): Sáng: Thi Lý thuyết Dược học cổ truyền ca 1 từ 8h00

                                    Chiều nghỉ

Cả ngày chủ nhật (11/11): Học Dược lâm sàng 1

Tuần từ 17/11 - 18/11: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (17/11): Học Dược lâm sàng 1

Cả ngày chủ nhật (18/11): Học Dược lâm sàng 1

Tuần từ 24/11 - 25/11: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (24/11): Học Thực hành Dược lâm sàng 1

Cả ngày chủ nhật (25/11): nghỉ

Tuần từ 1/12 - 2/12: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (1/12): Học Thực hành Dược lâm sàng 1

Cả ngày chủ nhật (2/12): Học Thực hành Dược lâm sàng 1

Tuần từ 8/12 - 9/12: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (8/12): Học Bệnh học

Cả ngày chủ nhật (9/12): Học Bệnh học

Tuần từ 15/12 - 16/12: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (15/12): Học Bệnh học

Cả ngày chủ nhật (16/12): Sáng: THI thực hành Dược lâm sàng 1. Chiều Học Dược lâm sàng 2

Tuần từ 22/12 - 23/12: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (22/12): Học Học Dược lâm sàng 2

Cả ngày chủ nhật (23/12): Học Thực hành Dược lâm sàng 2

Từ 29/12 - 30/12: Nghỉ lễ

Tuần từ 05/1/2019 - 06/1/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (5/1): Nghỉ

Cả ngày chủ nhật (6/11): Học Thực hành Dược lâm sàng 2. 

Tuần từ 12/1/2019 - 13/1/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (12/1): Học Thực hành Dược lâm sàng 2. 

Cả ngày chủ nhật (13/11): Sáng Thi Thực hành Dược lâm sàng 2. Chiều nghỉ. 

Tuần từ 12/1/2019 - 13/1/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (12/1): Học Thực hành Dược lâm sàng 2. 

Cả ngày chủ nhật (13/11): Sáng Thi Thực hành Dược lâm sàng 2. Chiều nghỉ. 

Tuần từ 19/1/2019 - 20/1/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (19/1): Sáng: Thi Quản lý Kinh kế dược từ 8h15, Thi Vi sinh ký sinh trùng từ 9h30

                                   Chiều: Thi Bệnh học từ 14h00, Thi LT Dược lâm sàng 1 từ 15h00

Cả ngày chủ nhật (20/11):  THI các môn Bổ sung:

       Sáng: Thi SInh học Di truyền 8h15, Giải phẫu sinh lý 9h30, Thi lại Dược lâm sàng Thực hành 10h30.

       Chiều: Thi Vật lý lý sinh 14h00, Thi hóa sinh 15h30

Tuần từ 26/1/2019 - 27/1/2019: Học tại P204C

Cả ngày thứ 7 (26/1): Sáng: Thi LT Dược lâm sàng 2 từ 8h15

                                             THi môn bổ sung: Thi Thống kê y dược từ 9h30

                                   Chiều: Thi Môn bổ sung Thi Hóa hữu cơ và PT định lượng từ 14h00, ThiTiếng Anh chuyên ngành từ 15h00

Từ 27/1 - 15/2/2019: Nghỉ Tết Âm lịch

Lịch Thực tập:

8h00 ngày 9/3/2019 ( thứ 7): Sinh viên thực tập công ty dược và nhà thuốc có mặt tại P204 Nhà C. Tập trung, phổ biến, chia nhóm cụ thể đi công ty và từng nhà thuốc. Sau đó sinh viên di chuyển sang công ty dược luôn. ( không chấp nhận bất cứ lý do vắng mặt nào). 

9h00 ngày 9/3/2019: Có mặt tại công ty dược ở địa chỉ 96B Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội.

Sáng 10/3/2019: Thi lại Thực hành Hóa hữu cơ và PT định lượng. 8h15

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Facebook chúng tôi
G+ chúng tôi